P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I
Ośrodek Turystyczno-Usługowy „Karolinka”

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej (dalej:Serwis)

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych- czyli podmiotem decydującym o tym ,w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą Twoje dane osobowe –jest Ośrodek Turystyczno-Usługowy „Karolinka”- Jerzy Całus,57-320 Polanica Zdrój ul. Orzeszkowej 6, z którym we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem : [email protected]
Administrator danych informuje ,iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób których dane dotyczą ,a w szczególności zapewnia ,iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem
b. zbierane dla oznaczonych ,zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów , w jakich są przetwarzane
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób ,których dotyczą , nie dużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkowników Serwisu oraz w przypadkach ,w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe ,jedynie w celu : udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularz kontaktowego , w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e –mail
c. numer telefonu.

Dane osobowe użytkowników serwisu http://otukarolinka.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj .zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu ,który je przekazał .Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych ,żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie .W dowolnym momencie użytkownik może cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
W celu wykonania swoich praw ,użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres [email protected]

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu ,co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej ,ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.